Οικονομικές Καταστάσεις

Δείτε εδώ τον Απολογισμό Έτους 2015

Δείτε εδώ τον Απολογισμό Έτους 2016

Δείτε εδώ τον Απολογισμό Έτους 2017

Δείτε εδώ τον Απολογισμό Έτους 2018

Δείτε εδώ τον Απολογισμό Έτους 2019

Δείτε εδώ τον Απολογισμό Έτους 2020

Δείτε εδώ τον Απολογισμό Έτους 2021(new)

-

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Έτους 2015

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Έτους 2016

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Έτους 2017

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Έτους 2018

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Έτους 2019

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Έτους 2020

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Έτους 2021

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Έτους 2022 

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Έτους 2023 (new)

-

Δείτε εδώ τις Χρηματο-Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2015

Δείτε εδώ τις Χρηματο-Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2016

Δείτε εδώ τις Χρηματο-Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2017

Δείτε εδώ τις Χρηματο-Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2018

Δείτε εδώ τις Χρηματο-Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2019

Δείτε εδώ τις Χρηματο-Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2020

Δείτε εδώ τις Χρηματο-Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2021 (new)